โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปกว่า 11 ตำแหน่ง จำนวนรวม 20 อัตรา

โดยผู้ที่สนใจสามารถเตรียมหลักฐาน และยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

3. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

4. นักโภชนาการ

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

5. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

6. พนักงานประกอบอาหาร

จำนวน: 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นตามที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

7. พนักงานบัตรรายงานโรค

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

8. พนักงานประจำห้องยา

จำนวน: 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน: 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: มีความรู้ความสามารถ หรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมับัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

11. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

หลักฐานในการสมัคร:

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– วุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

– บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

– หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

ค่าสมัครสอบ:

– วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 50 บาท

– วุฒิปริญญาตรี 100 บาท

– ค่าทดสอบทางจิตวิทยา 200 บาท (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ)

 

การรับสมัครสอบ:

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

 

หมดเขตรับสมัคร:

17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ