Bangkok Airways เปิดโครงการฝึกงาน Super Intern ประจําปี 2020 กันยายนนี้

โครงการฝึกงาน Super Intern ประจําปี 2020 จาก Bangkok Airways มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชํานาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานในองค์กรและปฏิบัติงานจริง

รายละเอียดโครงการมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา 2.50 ่

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

4. สามารถฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทและมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ

6. มีความกระตือรือร้น ขยันหมันเพียร มีความอดทน

7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

8. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวที่ส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

รายละเอียดโครงการฝึกงาน Super Intern

รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน Super Intern

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Super Intern

ใบสมัครโครงการ Super Intern

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครฝึกงานรอบที่ 1 กรอกภายในวันที 16 ก.ย.62 – 4 ต.ค.62

สมัครฝึกงานรอบที่ 2 กรอกภายในวันที 16 ก.ย.62 – 14 ก.พ.63

สมัครฝึกงานรอบที่ 3 กรอกภายในวันที 16 ก.ย.62 – 30 เม.ย.63

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

pghrc-career.bangkokair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ