ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแผนพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน

โดยมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

หลักเกณฑ์การอนุมัติทุนเป็นการเหมาจ่ายดังนี้

-ระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 40,000/งานวิจัย

-ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 100,000/งานวิจัย

-ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 250,000/งานวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนงานวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ที่ทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

2. เป็นผู้ดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง

3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยในสาขาที่ขอรับทุน

4. สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาที่รับทุน

5. มีเมธีวิจัยเป็นที่ปรึกษาและควบคุมการดำเนินการวิจัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์ม – แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

-แบบฟอร์ม – ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

-แบบฟอร์ม – สรุปสาระสำคัญของโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ www.eppo.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.eppo.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ