หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 21 อัตรา เริ่มสมัคร 29 ก.ค. นี้

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วรอสมัครพร้อมกันวันที่ 29 กรกฎาคมนี้!! สำหรับใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ!!

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะเปิดรับทั้งสิ้น 21 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุ:

ทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา

– กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งพลขับ จำนวน 3 อัตรา

– กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งนายสิบปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– เพศชาย สัญชาติไทย

– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป มีสด.8 แล้ว)

– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน ก่อนวันยื่นใบสมัคร (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา)

– เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและถือเป็นที่สุด

– ตำแหน่งพลขับ อายุ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

– ตำแหน่งนายสิบปฏิบัติการ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

 

การรับสมัครสอบ:

– ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563

– ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ระเบียบการรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ