“โครงการเพชรในตม” รับสมัคร ม.6 เรียนต่อศึกษาศาสตร์ มศว จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

โอกาสดีสำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนค่ะ ^^’ ขณะนี้ทางมหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 โควต้าโครงการเพชรในตม เพื่อศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จำนวน 45 คน

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการที่ผลิตครูเฉพาะพื้นที่ จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที!! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนอุดหนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยไม่มีสัญญาชดใช้ทุน ดังนี้

– เงินทุนการศึกษา

– ค่าที่พัก

– ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของนิสิต 7 กิจกรรม

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรเอกคู่) วิชาเอกการประถมศึกษากับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ดังนี้

– วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

– วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

– วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

– วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

– วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

– วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

– วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– บิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีสัญชาติไทย

– บิดาหรือมารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพื้นที่ประกาศรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร ยกเว้นอำเภอเมือง

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

– กำลังศึกษาอยู่ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75

– มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563 และผลการสอบอื่นๆ ตามเกณฑ์คะแนนที่ทางโครงการกำหนด

– เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา

– มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

– มีบุคลิกภาพดีที่เหมาะสมกับการเป็นครู

– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียน หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

17 มีนาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.swu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ