เปิดให้สืบค้นและดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์ของ มศว ได้ทุกเล่มแล้ววันนี้ ผ่าน SWUDiscovery

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดให้สืบค้นและดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยได้ทุกเล่มแล้ววันนี้ ผ่าน SWUDiscovery ไม่ต้องเป็นสมาชิก บุคลากร นิสิต มศว ก็สามารถดาวน์โหลดได้

 

 

SWUDiscovery คืออะไร

SWUDiscovery คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การสืบค้นครอบคลุมอะไรบ้าง

1. ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีให้บริการในห้องสมุด

2. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ: ได้แก่ ทรัพยากรหรือฐานข้อมูลที่บอกรับ ซื้อ พัฒนาขึ้นเอง หรือที่มีสิทธิ์เข้าใช้ ซี่งจะให้เอกสารฉบับเต็มตามสิทธิ์ ขอบเขต หรือประเภทของฐานข้อมูลที่บอกรับ

2.2 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก: ทรัพยากรในกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรประเภท Open Access ซึ่งจะแสดงผล ที่เน้นบทคัดย่อมากกว่าฉบับเต็ม

 

คำแนะนำ

– ไม่ควรใส่ keyword เป็นประโยคยาวๆ เช่น ต้องการสืบค้นเกี่ยวกับ “การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย” ควรใส่ “การเรียนรู้ เด็กปฐมวัย”

– จำกัดผลลัพธ์เป็น “Theses” เพื่อกรองผลลัพธ์เฉพาะ “ปริญญานิพนธ์”

– สามารถใส่คำค้นด้วยชื่อสาขาที่ต้องการได้ เช่น “กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)”

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2IF3enW

 

ที่มา:  สำนักหอสมุดกลาง มศว, search.swu.ac.th:1701

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ