ทุนระยะสั้น Talent for Governance สำหรับส่วนราชการ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

The Hague Academy for Local Gov มีเป้าหมายเพื่อให้ข้าราชการรุ่นใหม่ไฟแรงจากประเทศกำลังพัฒนา และประเทศในยุโรปตะวันออก (นอกสหภาพยุโรป) เข้าร่วมโครงการ Talent for Governance

หลักสูตรประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หลักสูตรการฝึกอบรมสองสัปดาห์ที่ The Hague Academy for Local Governance การฝึกงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ที่เทศบาลเมืองดัตช์ กิจกรรมด้านระบบเครือข่าย และแผนปฏิบัติงานหลังกลับบ้าน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย และค่าครองชีพในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ให้ผู้สมัครเลือกสมัครในโครงการใดโครงการหนึ่งดังต่อไปนี้

-Citizen Participation and Inclusive Governance – โปรแกรมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2018 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2018 (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

– Local Service Delivery – โปรแกรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2018(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

-Local Economic Development – โปรแกรมเริ่มตั้งแต่ 1 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2018 (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทำงานอยู่ที่ส่วนราชการท้องถิ่น (ไม่ใช่องค์กร NGO หรือองค์กรเอกชน)

-ทำงานอยู่ ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งในรายชื่อที่ระบุไว้ใน DAC country list

-อายุ 37 ปีหรือน้อยกว่า

-มีประสบการณ์การทำงานกับส่วนงานราชการท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ปี

-และมีความตั้งใจอยากทำงานที่นั่นต่ออีก 2 ปีหรือมากกว่า

-สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (เนื่องจากทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ)

-สามารถเขียนและพูดปากเปล่าเกี่ยวกับแรงจูงใจของหลักสูตรที่ระบุ

-สามารถบ่งชี้ถึงประเด็นหรือโครงการที่เป็นเรื่องจริงภายในหัวข้อของหลักสูตร สำหรับเขียนในแผน Back Home Action Plan

-ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างของคุณ เพื่อเข้าร่วมในโครงการและดำเนินการแผนปฏิบัติการงานตาม Back Home Action Planเมื่อคุณกลับบ้าน

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครจำเป็นต้องศึกษากฎและข้อบังคับของ Talent for Governance 2018

-กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thehagueacademy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ