เผยรายชื่อ 25 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน “ป.บัณฑิตครู” ปี 2562

คุรุสภาอนุมัติ 25 มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตรดังนี้ 1. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3. ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

 

รายชื่อสถาบัน 25 แห่งที่ได้รับการรับรอง

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60 คน

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 180 คน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 180 คน

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 180 คน

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 180 คน

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 150 คน

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 120 คน

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 180 คน

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 180 คน

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 120 คน

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 180 คน

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 180 คน

13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 120 คน

14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 180 คน

15. มหาวิทยาลัยตาปี 60 คน

16. มหาวิทยาลัยธนบุรี 120 คน

17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 60 คน

18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 120 คน

19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 90 คน

20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 180 คน

21. วิทยาลัยนครราชสีมา 120 คน

22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน

23. วิทยาลัยสันตพล 180 คน

24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 60 คน

25. สถาบันอาศรมศิลป์ 90 คน

 

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ สอบถามทางสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน

 

ที่มา:  dailynews

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ