เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital : คอร์สเรียนที่ครูรุ่นใหม่ห้ามพลาด!

ในยุคที่การนำเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว จึงเป็นข้อดีที่เราสามารถนำความทันสมัยเหล่านั้นมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย

สำหรับครู ผู้ฝึกสอน ผู้บรรยาย หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจและอยากจะเสริมการเรียนการสอนของตัวเองให้น่าสนใจมากขึ้น วันนี้เรามีคอร์สเรียนดีๆ มาฝาก

 

 

เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era):

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเสริมการสอน ที่สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้จริง โดยอาจารย์ทีมสอนมากประสบการณ์ในการสอนให้กับภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้าน Technology Enhanced Learning จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ซึ่งเนื้อหาของรายวิชานี้ พัฒนาต่อยอดจากหลากหลายหลักสูตรระดับประเทศ รวมถึง “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ของควอท. และหลักสูตรข้าราชการยุคดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ไม่ว่าผู้เรียนจะมาจากสาชาวิชาความรู้ใด ท่านจะได้รู้จัก ทราบวิธีการสร้างและใช้งาน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเสริมการสอน ที่สามารถนำไปใช้เพื่อกระบวนการสอนที่เกิดขึ้นก่อนห้องเรียน ในห้องเรียน และการสอนที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้ทันที

 

 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญเบื้องต้นของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video สร้างสื่อการสอน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้เบื้องต้นของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video กิจกรรมออนไลน์ หรือในห้องเรียน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเบื้องต้น ในการเลือกเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video กิจกรรมออนไลน์ หรือในห้องเรียน เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

 

คุณสมบัติ:

คณาจารย์ ครู ผู้ฝึกสอน ผู้บรรยาย นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

 

เกณฑ์การผ่านรายวิชา:

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ