Thai MOOC จัดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน”

Thai Mooc จัดคอร์สเรียนออนไลน์ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office)” โดยศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย รวมทั้งวิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา crru016

-เวลาเรียนโดยประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

-เริ่มเรียนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 (ยังสามารถลงทะเบียนได้)

-สิ้นสุดคอร์สในวันที่ 25 เมษายน 2019

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

-ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่รับผิดชอบ ตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงาน

-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

-ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย

-ผู้เรียนสามารถแยกประเภทการใช้สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการรับโทรศัพท์

-ผู้เรียนสามารถสรุปสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in crru016 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ. ปรียาภา วังมณี

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ