ทุน 100% จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษา การันตีจบมามีงานทำ!

เชิญทางนี้เลยค่ะสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการใช้คืนทุน และแม้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก็สมัครได้ แถมไม่ตัดสิทธิ์ TCAS ด้วย!

ทุนการศึกษานี้มีถึง 4 ประเภท ตั้งแต่ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% จนถึง 100% มูลค่าสูงสุดปีละ 30,000 บาท!! อีกทั้งจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ทุกสาขา และมีโอกาสไปฝึกงาน พร้อมทำงานจริงที่ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ตลอดหลักสูตร) มี 4 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้

– ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีค่าครองชีพ (ปีละ 30,000 บาท)

– ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %

– ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

– ทุนประเภทที่ 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

♦ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)

– สาขาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE)

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (E)

– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

 

♦ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

– สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

– สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

 

♦ คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)

– สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

– สาขาการจัตการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB)

– สาขาการบัญชี (AC)

– สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

– สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

– สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)

– สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

– กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

– กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

– เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป

– จะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯ กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา (ได้จากการสมัครออนไลน์)

– ไฟล์บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

– ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

– ผลงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือความสามารถพิเศษ ให้เตรียมไฟล์ส่งให้กรรมการสอบ

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

– วิดีโอสาธิตขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

500 บาท ชำระผ่านทางธนาคารที่สถาบันฯ กำหนดไว้ในแบบฟอร์มชำระเงิน

 

กำหนดการรับสมัคร:

 

กำหนดการและการสอบข้อเขียน:

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ