ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครงาน 33 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 มกราคม 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจำนวน 33 อัตรา หมดเขตรับสมัครในวันที่ 4 มกราคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

-วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท

-วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท

-วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน Call Center ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี  จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ ประจำสำนักงานไปรษณีย์เขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 (จังหวัดสุราษฎ์ธานี)  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด หรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านนิเทศศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า   จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า    จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับตั้งแต่ภาคีขึ้นไปสาขาโยธา จากสภาวิศวกร  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562  www.thailandpost.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

job.thailandpost.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ