การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าทำงาน 15 อัตรา เริ่ม 18 – 26 พ.ย. นี้

ใครรอร่วมงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยฟังทางนี้!!โอกาสดีมาถึงแล้ว

เนื่องด้วยงานเดินรถแขวงแก่งคอย ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทำหน้าที่พนักงานคุมประเเจ จำนวนทั้งสิ้น 15 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ตำแหน่ง : ลูกจ้างเฉพาะงานทําหน้าที่พนักงานคุมประแจทางหลีกสถานี จํานวน 15 อัตรา

– เพศชาย

– มีสัญชาติไทย

– ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ศ.จบปีที่ 3 แล้ว 9.42.

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

– คุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

– ไม่เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก ตามระเบียบหรือข้อบังคับการรถไฟฯ และที่อื่น

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

– ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นวัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

– สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่รับสมัครสอบ

 

วิธีรับสมัครสอบ:

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงแก่งคอย กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย ชั้น 2 ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-22 และ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ