บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเปิดรับสมัครพนักงาน (วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน (วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท) รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. คุณวุฒิปริญญาโทนิติศาสตร์

มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี ทั้งนี้หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET, CU-TEP, TOEIC, TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

มีความรู้ความสามารถจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET, CU-TEP, TOEIC, TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มีความรู้ความสามารถจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET, CU-TEP, TOEIC, TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือคุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/Internet) มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด และเขียนในระดับดี หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TU-GET, CU-TEP, TOEIC, TOEFL หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี)

5. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

มีความรู้ด้านภาษีอากร และมีความรู้ความสารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6. คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

8. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

9. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

10. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

11. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

12. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ job.thailandpost.com

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครระหว่าง 11 พฤศจิกายน 2562 – 26 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

job.thailandpost.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ