รับสมัครแล้ว!! ทุน Indian Council for Cultural Relations (ICCR) เรียนต่อที่ประเทศอินเดีย

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสําหรับปีการศึกษา 2563-64 สําหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย ยกเว้นสาขา แพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบําบัด ฯลฯ) และแฟชั่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย โดยมีเงื่อนไขคือผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านจะต้องอยู่ในหอพัก มหาวิทยาลัยที่ทางสภาฯ จัดหาให้เท่านั้น โดยจะไม่ได้รับอนุญาตให้พักในที่พักเอกชนภายนอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย ยกเว้นสาขา แพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบําบัด ฯลฯ) และแฟชั่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนที่ประสงค์จะทําการสมัครทุนจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับผู้ที่สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมใบสมัคร และในส่วนของผู้ที่สมัครด้านศิลปะการแสดง จะต้องยื่นคลิปวิดีโอภาพหรือเสียงของการแสดงของตนเองด้วย

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนที่สนใจสามารถทําการยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ทุน “A.2A” (Admissions to Alumni) ที่ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําแนะนําในการสมัคร ข้อมูลโดยย่อของเมืองต่างๆ ของอินเดีย รายชื่อและข้อมูลของมหาวิทยาลัย ระเบียบและเงื่อนไขค่าใช้จ่าย คําถามที่พบบ่อยสามารถดูได้จากเว็บไซต์

ผู้สมัครทุนจะต้องทําการค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยในอินเดียได้กําหนดไว้ สําหรับหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัคร และจัดส่งเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี) นอกเหนือไปจากเอกสารพื้นฐานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์สมัครทุน ซึ่งสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าศึกษาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) กรณีสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสถานทูตฯ ที่หมายเลข 02-2580300-6 ต่อ 6 หรืออีเมล์ interpreter.bangkok@nasa.gov.in

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ