รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม ‘Thailand Youth Delegates to UNGA 73’ ที่สหรัฐฯ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนนักศึกษาไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 (Thailand Youth Delegates to UNGA 73)

ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวให้แก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ

-ค่าที่พัก

-ค่าเบี้ยเลี้ยง

-ค่าประกันสุขภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุ 18-25 ปี

-มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

-อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย

-สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

-มีความสนใจเกี่ยวกับสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นที่เป็นที่สนใจของโลก ตลอดจนงานของกระทรวงการต่างประทเศ

-ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาให้ไปประชุมในต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

-สำเนาแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียนที่ผ่านมาในระดับมหาวิทยาลัย 1 ชุด

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ติดรูปภาพขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามที่อยู่ที่กำหนดไปที่

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ