ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” โดยกระทรวงต่างประเทศ

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand” เพื่อจัดทําปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษ และอารบิก ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ค.ศ.2019) ชิงเกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศ และรางวัลอื่นๆ

 

 

วัตถุประสงค์

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมีโครงการจัดทําปฏิทินอิสลาม (Islamic Calendar) แบบตั้งโต๊ะภาษาอารบิก และอังกฤษ ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ค.ศ 2019) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้รับทราบถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชุมชนต่างๆ ในสังคมไทยสะท้อนผ่านทางภาพถ่าย

โดยจะส่งปฏิทินดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยราชการ และหน่วยงานอิสลามที่สําคัญ ตลอดจนสถานศึกษา และห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนมุสลิม และสันติสุขในประเทศไทย

 

หัวข้อของภาพถ่าย

“ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” (The Diversity of Muslim Lives in Thailand)
ภาพถ่ายสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ของ ประเทศซึ่งสะท้อนสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยมุสลิม กับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย

ซึ่งรวมถึงการละเล่น การประกอบอาหาร การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ การดําเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนมุสลิมในประเทศไทย

 

ขนาดของภาพถ่ายและระยะเวลาการประกวด

– ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โปรดส่งภาพถ่ายแนวนอน และภาพสีที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 ล้านเมกะพิกเซล

– พร้อมทั้งระบุชื่อ/คําบรรยายของภาพถ่าย ชื่อ – นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ) วันเกิด อาชีพ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพ

– ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ thaimfa0903@gmail.com

– ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561

 

วิธีการคัดเลือกภาพ

– กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับมาภายในเวลาที่กําหนด เพื่อให้ได้ ภาพถ่ายที่เข้าเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนําภาพถ่ายดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ใน วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนให้ภาพถ่ายที่ชื่นชอบคนละ 3 ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ http://www.mfa.go.th/muslimphoto ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561

– กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด 12 อันดับแรกใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยทั้ง 12 ภาพและภาพอื่น ๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในปฏิทิน อิสลาม ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ค.ศ. 2019) แบบตั้งโต๊ะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุชื่อ ภาพถ่าย และชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของเจ้าของภาพถ่ายด้วย

– ในการคัดเลือกภาพถ่ายขั้นต้นตามที่ได้ระบุไว้ และในกรณีที่มีภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนจาก ประชาชนทั่วไป ได้รับคะแนนเท่ากัน หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวง การต่างประเทศ และการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลภาพถ่ายที่ได้รับเลือก

– เกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศ

– การประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายพร้อมชื่อ – นามสกุลของเจ้าของภาพที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด 12 ภาพแรก ด้วยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ

– ปฏิทินตั้งโต๊ะ คนละ 20 ชุด หลังจากผลิตเสร็จ

– บัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมนูโว ซิตี้ และโรงแรมอัลเมรอซ

 

ติดต่อสอบถาม

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2683 5090
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ thaimfa0903gmail.com

 

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ