The Hitachi Scholarship Foundation มอบทุนประเทศญี่ปุ่น

ด้วยมูลนิธิ The Hitachi Scholarship Foundation ประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งประกาศรับสมัครผู้รับ ทุนสำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน? 5 แห่ง คือ

– Chulalongkorn University
– Chiang Mai University
– Khon Kaen University
– King Mongkut?s Institute of Technology Ladkrabang
– King Mongkut?s University of Technology Thonburi

เพื่อไปศึกษา/วิจัย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น? 3 ทุน ดังนี้
1.Hitachi Scholarship Program? 2011- ทุนศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.Hitachi Research Fellowship Program 2011-? ทุนวิจัย (post-doctoral research)? ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.The Komai? Fellowship Program 2011-? ทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ญี่ปุ่น เช่น ด้าน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ? อุตสาหกรรม เป็น ต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hitachi-zaidan.com/global/scholarship/index.html

สำหรับ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนของ HSF นั้น นอก จากจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดแล้ว HSF จะให้ความสำคัญอย่างมากกับเหตุผลสนับสนุนของผู้ รับรองจากมหาวิทยาลัย? ต้นสังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ในการส่ง/รับผู้สมัครเข้าศึกษาหรือทำวิจัย ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว ขอให้ส่งใบสมัครมา ยังสำนักบัณฑิตศึกษาฯ?? ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2553 หรือตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดไว้? เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ