The International Max Planck Research School มอบทุนเรียนต่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ประเทศเยอรมนี

  ในส่วนของทุนการศึกษาต่อไปเป็นทุนจากประเทศเยอรมนีจ้า...