The Korea National University of Arts (K-Arts) มอบทุนปริญญาตรี-โท ที่เกาหลีใต้

The Korea National University of Arts (K-Arts) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 6 หลักสูตร ให้แก่นักศึกษาต่างชาติจาก 142 ประเทศ เพื่อศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– ตั๋วเครื่องบินขาไปและกลับ (เมื่อจบการศึกษา)

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน

– หลักสูตรภาษา

– ประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

– ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี – ปริญญาโท ในหลักสูตรต่อไปนี้

– School of Music, School of Drama

– School of Film,

– TV and Multimedia

– School of Dance

– School of Visual Arts

– School of Korean Traditional Arts

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– อายุต่ำกว่า 40 ปี

– มีความรู้ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ

 

 วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครจาก AMA

– จดหมายแนะนำตัว

–  แผนการเรียน

–  หลักฐานการตรวจสุขภาพ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

–  จดหมายรับรอง 3 ฉบับ

–  Portfolio (ฉบับภาษาอังกฤษ)

–  สำเนาใบประกาศนียบัตร / ปริญญา / ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

–  Transcripts ฉบับจริง (ฉบับภาษาอังกฤษ)

–  สำเนาหนังสือเดินทาง

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

eng.karts.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ