The Max Planck Society มอบทุนทำวิจัยเต็มจำนวนที่ประเทศเยอรมนี

อีกหนึ่งทุนการศึกษามาจากเมืองเบียร์ประเทศเยอรมนีครับ...