อ.ส.ค. ประกวดแผนสื่อสารการตลาด ชิงถ้วยพระราชทาน+เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท

มาแล้ว! การประกวดแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาด

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 539,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร:

– ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาและคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4

– สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง ทีมละ 1 แผนเท่านั้น

– แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษา สามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด

– อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม

– แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน

– แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลง ของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน (ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อสค.)

– นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด

– กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

– ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

รายละเอียดการแข่งขัน:

การแข่งขันรอบที่ 1

นำเสนอ ไอเดียสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Storyboard เพื่อสื่อสารแบรนด์ ภายใต้หัวข้อ “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ประกอบด้วย

– ชื่อผลงาน

– นำเสนอแนวคิด Plot ของเนื้อหา Clip โฆษณา ถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ (มีไลฟสไตล์ หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสังคมและเทคโนโลยี ที่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คหรือกลุ่มที่ยังไม่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คเลย ในรูปแบบ WORD ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 pt ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

– รายละเอียด Storyboard (ใช้แบบฟอร์มที่โครงการกำหนด) มีความยาวของภาพประกอบไม่เกิน 30 ภาพ (สีหรือขาวดำ ไม่จำกัดเทคนิคการวาด) พร้อมบทบรรยายให้ชัดเจน

– ผลงานโฆษณา ต้นร่าง ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การใช้เนื้อหาและภาษาที่เหมาะสม และสามารถนำไปเผยแพร่โดยไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ อสค.

– ส่งแผนเป็นรูปเล่มสวยงาม จำนวน 2 ชุด ตามวันและเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบแรก (First Round) จำนวน50 ทีม โดยประกาศรายชื่อ ผ่าน www.thaidenmarkworkshop.com (ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบที่ 1 จะได้รับใบเกียรติบัตรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

– แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจและชวนติดตามตรงตามโจทย์ 40 %

– การนำเสนอภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ได้อย่างกลมกลื่น 20 %

– ความคิดสร้างสรรค์ 30%

– เทคนิคการนำเสนอผลงาน 10%

– ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด

 

การแข่งขันรอบที่ 2

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Final Round) จำนวน 15 ทีม จาก 50 ทีม ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ

– เทคนิคการผลิตชิ้นงานโฆษณา (Production)

– เทคนิคการทำ Contents

– เทคนิคการใช้ Social Media

– จัดทำ Clip โฆษณาความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ DVD ไฟล์ MP4 หรือ MOV ความละเอียด Full HD 1080P (1920*1080)

– ภาพและเสียง รวมถึงเพลง ที่ใช้ประกอบการจัดทำ Clip โฆษณา ต้องถูกลิขสิทธิ์ โดยผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ ติดด่อขออนุญาตให้ถูกต้อง และไม่เกิดภาพลักษณ์ที่ส่งผลเสียกับทาง อสค.

– เผยแพร่ Clip โฆษณา ผ่านช่องทาง Social Media ตามแผนที่นำเสนอ โดยสื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ สร้างการรับรู้และทำให้แบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือและอยู่ในใจผู้บริโภค (Admired Brand) อย่างยั่งยืน

– ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการผลิต Clip โฆษณา จำนวนเงินทีมละ 15,000 บาท

 

หมายเหตุ :

– ผลการคัดเลือกคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมตามคะแนนโดยไม่คำนึงถึงภาค กรณีผลการคัดเลือกรอบ 2 (15ทีม) ไม่มีทีมภูมิภาคผ่านเข้ารอบ ทางโครงการจะทำการคัดเลือกผลงานทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดของภาค รับรางวัลทีมดีเด่นประจำภาค จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ ( ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง และ กทม )

– ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับประเทศ

คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

– ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ 50 %

– การนำไปใช้ได้จริง 30%

– เทคนิคการนำเสนอผลงาน 10%

– การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media 10 %

 

กำหนดการโครงการ:

– เปิดรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด 9 สิงหาคม -10 กันยายน 2562

– จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพื้นที่ กทม. 22 สิงหาคม 2562

– จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย 9 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562

– กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 10 กันยายน 2562

– ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 50 ทีม 20 กันยายน 2562

– ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 15 ทีม 25 กันยายน 2562

– กิจกรรม Workshop ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 4 -6 ตุลาคม 2562

– จัดส่ง Clip VDO 16 ตุลาคม 2562

– เผยแพร่ Clip VDO 19 – 29 ตุลาคม 2562

– นำเสนอแผนงานรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30 ตุลาคม 2562

 

เงินรางวัล:

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตร และรางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย 11 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 

รางวัลทีมดีเด่นภูมิภาค

– รางวัลทีมดีเด่นภูมิภาค 6 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท (กรณีผลการคัดเลือกรอบ 2 (15ทีม) ไม่มีทีมภูมิภาคผ่านเข้ารอบ ทางโครงการจะทำการคัดเลือกผลงานทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดของภาค รับรางวัลทีมดีเด่นประจำภาค จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ (ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง และ กทม) รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 -3 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

– รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลชมเชย 11 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท

 

สถานที่จัดส่งใบสมัครและแผนงาน:

โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 4
เลขที่ 3/1 ซอยหมอแก้ว ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 02-276-5812

– E-mail: [email protected]

– Facebook : Thai-DenmarkWorkshop

 

ที่มา: Thai-DenmarkWorkshop

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ