ShootSearcher เชิญเข้าร่วมประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษามูลค่า 61,000 บาท

ShootSearcher ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษามูลค่า 61,000 บาท รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $2,000 (ประมาณ 61,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนต่อยอดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากสาขาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักเรียน/นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาสายอาชีวศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

1. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ความยาว 1,000 คำขึ้นไป โดยเลือกเขียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้

– The application and influence of photography in human life.

– The effects of camera, tripod, lens and other equipment on photography.

– The relationship between camera and photography, optics, science and technology.

– The differences and similarities between photography and videography in modern life.

2. ส่งเรียงความพร้อมกับเอกสารที่กำหนดได้แก่รายละเอียดผู้สมัครที่ระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ สำเนาบัตรนักศึกษา และระบุสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยข้อมูลทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษและเอกสารต้องเป็นไฟล์สกุล .PDF ส่งเอกสารไปยังอีเมล scholarship@shootsearcher.com

 

ปิดรับสมัคร:

20 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

shootsearcher.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ