ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2561

วันนี้เรามีทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมากฝากทุกคนค่ะ ทุนนี้คือทุน The Young Leaders’ Program หรือ YLP เป็นทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนไม่ผูกพันจากรัฐบาลญี่ปุ่นจำนวน 20 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียวในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

-สาขา Public Administration หรือ Public Policy

-สาขา Local Governance

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 สาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ

-มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในระดับดีถึงดีมาก

-มีประสบการณ์การทำงานในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีผลการทดสอบ TOEFL PBT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 6×4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 ชุด และสำเนาพร้อมติดภาพถ่ายสีจำนวน 4 ชุด

-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่ประทับตรามหาวิทยาลัยจำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน  4 ชุด

-สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษาที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 4 ชุด

-หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงจำนวน 1 ท่าน (ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด) จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 4 ชุด

-หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 1 ท่าน พร้อมสำเนาจำนวน 4 ชุด

-ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด) จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 4 ชุด

-เรียงความภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 3 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับเหตุผลในการสมัคร แผน และเป้าหมายในอนาคต รวมทั้งความคาดหวังจากการศึกษาในหลักสูตรที่สมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 4 ชุด

-สำเนาหนังสือเดินทางจำนวน 5 ชุด หรือสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 5 ชุด หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 5 ชุด

-สำเนาผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

-คำตอบตามชุดคำถาม (Essay Questions) จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 4 ชุด

-หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

-ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)

การกรอกเอกสารต่างๆ ขอให้จัดพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย และให้กรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้กระดาษขนาด A4

 

วิธีการสมัคร:

ขอรับเอกสารการสมัครฉบับจริงได้ที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 สำนักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-29 กันยายน 2560

โดยนำผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับใบสมัคร หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนทดสอบข้างต้น สามารถใช้หลักฐานการสมัครสอบที่มีกำหนดทดสอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทน

 

ปิดรับสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อตนเอง จากนั้นส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ไปที่

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

เลขที่ 47/111 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ภายในวันที่ 6 ต.ค. 2560 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ