TIJ ร่วมกับสถาบันเพื่อกฎหมายฯ จัดเวิร์คช็อประดับโลก ‘ด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา’

TIJ เดินหน้าพัฒนานักวิจัยและผู้นำรุ่นใหม่ จับมือ IGLP จากฮาร์วาร์ดเปิดเวิร์คช็อประดับโลกด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา

 

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสถาบันเพื่อกฎหมายและนโยบายโลก (Institute for Global Law and Policy: IGLP) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) ประกาศรับสมัครนักวิชาการ คณาจารย์ และผู้นำทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมของไทย เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “TIJ-IGLP Workshop for Scholars” และหลักสูตร “TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy

ซึ่งเป็นการอบรมระยะสั้นแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการนี้ได้รวบรวมสุดยอดคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำทั่วโลกในเครือข่ายของ IGLP มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลก ครบถ้วนทั้งวิชาการ แนวคิด และวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนประสบการณ์และเครือข่ายที่ยากจะหาจากโปรแกรมอื่น ๆ โดยจัดขึ้นต่อเนื่องครั้งนี้เป็นปีที่ 3

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือด้านหลักนิติธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดทำขึ้นในเอเชีย โดยพัฒนาเนื้อหาให้ครอบคลุมข้อกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในมิติต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้จริง และเป็นหนึ่งในความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 16 การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, Justice and Strong Institutions) ซึ่งจะเน้นที่การส่งเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและสนใจในกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์” 

 

“TIJ-IGLP Workshop for Scholars” และ TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” เป็นโปรแกรมระยะสั้น 1 สัปดาห์ เข้มข้นด้วยเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ที่เน้นฝึกปฏิบัติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพนักวิชาการและเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมเพื่อหาทางออกในประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนงานวิจัยและจัดทำร่างนโยบาย

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้นำยุคใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปสู่การพัฒนาสังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน

สำหรับปีนี้มีไฮไลท์พิเศษ คือ คอร์ส Problem Labs ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากทั้ง 2 หลักสูตรได้เรียนร่วมกัน ผ่านรูปแบบการอบรมที่เน้นการระดมสมอง อภิปรายแลกเปลี่ยนทางความคิด พร้อมการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคและระดับโลก

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางสังคมปัจจุบัน ใน 6 ประเด็นได้แก่หัวข้อ:

-อาชญากรรมกับคริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency and Crime)

-เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโอกาสใหม่ๆ (Digital Technology for New Opportunities)

-การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice)

-การเข้าบริการด้านการเงิน (Financial Inclusion and Inequality)

-การต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption)

-การเสริมพลังผู้หญิง (Women’s Empowerment)

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหลักนิติธรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันกฎหมายระดับโลกทั้ง 2 หลักสูตร จะจัดคู่ขนานกัน ระหว่างวันที่ 6 – 11 มกราคม 2562 สำหรับหลักสูตร “TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หลักสูตร “TIJ-IGLP Workshop for Scholars” ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและยื่นจดหมายรับรองอย่างน้อย 1 ฉบับ ได้ที่ www.iglp.law.harvard.edu/2019-iglp-scholars-workshop ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561

โอกาสพิเศษดีๆ ที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วโลกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียงปีละหนึ่งครั้ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน เพราะความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของ “เรา” ทุกคน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับสื่อมวลชน ติดต่อ:

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย:

ชมพูนุท ทองสุโชติ 02-1189400 ต่อ 255 087-5081538 หรืออีเมล [email protected]

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง:

กัญณัฎฐ์ ศรีชัยภัทรกุล 02-7181886 ต่อ 156 089-4571180 หรืออีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ