ทุนการศึกษา 60/40 สนับสนุนค่าเล่าเรียน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลายๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองก็มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์มากมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อระดับโลกอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

ทุนนั้นคือทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 60/40 ให้กับนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง (ในอัตรานิสิตชาวไทยไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ

– เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตมาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึษา และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ

– เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบต่อเนื่อง และสอบวัดคุณสมบัติผ่านเรียบร้อยแล้ว หรือ

– เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตร Joint Degree/Double Degree ที่ต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– เป็นนิสิตที่ได้รับทุนอื่นเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน และหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ/สหสาขาวิชา เสนอให้ได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อได้ที่หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ/สหสาขาวิชา ของผู้สมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

ภาคเรียนที่ 1: 30 มิถุนายน 2020

ภาคเรียนที่ 2: 13 พฤศจิกายน 2020 และ 18 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

grad.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ