มาแล้ว!! ทุนศึกษา/วิจัยในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี จำนวน 75 ทุน

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2019/2020 จำนวน 75 ทุน แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจที่จะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนจำนวน 75 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)

– อายุไม่เกิน 45 ปี

– มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

–  ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.csc.edu.cn  (วิธีดาวน์โหลดใบสมัคร)

– สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

– เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 500 คำ)

– หนังสือรับรองจากศาตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน

– ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ

– ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ

– หนังสือ Pre-admission จากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

– ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษา (จาก HSK, IELTS หรือ TOEFL)

– หากผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดนตรีจะต้องส่งแผ่น CD ผลงานของตัวเอง และหากสมัครในสาขาวิชาศิลปะจะต้องส่งให้แผ่น CD ผลงานพร้อมภาพสเก็ต ภาพเขียนสีจำนวน 2 ภาพ และผลงานอื่น ๆ อีกจำนวน 2 ชิ้น

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (ทุน UNESCO/Great Wall)
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 115

2. สเเกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล [email protected]

**ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารทั้งสองช่องทางและสำนักเลขาธิการฯ ต้องได้รับเอกสาร**

 

ปิดรับสมัคร:

25 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ