UNICRI เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากนานาชาติในอิตาลี ปี 2018

สถาบันวิจัยเพื่อการยุติธรรม และอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค (UNICRI) ขององค์การสหประชาชาติ เปิดรับใบสมัครขอเข้าฝึกงาน ภายใต้เงื่อนไขที่นักศึกษาฝึกงานจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรสองสถาบัน หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า)

ขอบข่ายการฝึกงาน อาจรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ และการเมือง จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการบริหารรัฐกิจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือการให้นักศึกษาจากหลากหลายประเทศ ได้รับประสบการณ์การศึกษาผ่านการมอบหมายงานที่เป็นประโยชน์ ภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศของสหประชาชาติ ในขณะเดียวกันก็มอบความช่วยเหลือจากสหประชาชาติให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานในระดับบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานของ UNICRI จะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่มีการยื่นขออนุญาตตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ :

– รับนักศึกษาต่างชาติ

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรสองสถาบันหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า)

– ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรก (ขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)

– จบการศึกษาระดับปริญญามหาวิทยาลัย (ตามที่ระบุในข้างต้น) และหากเลือกจะต้องเริ่มฝึกงานภายในระยะเวลาหนึ่งปี

– บุคคลที่เป็นบุตรหรือพี่น้องของพนักงานจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าฝึกงานที่สหประชาชาติ

– ผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวอื่นๆ (เครือญาติ) อาจมีส่วนร่วมในฐานะผู้ฝึกงานได้ โดยที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในหน่วยงานเดียวกันกับพนักงาน และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานโดยตรง หรือโดยอ้อม

– การฝึกงานของสหประชาชาติจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเดินทาง ค่าประกัน และค่าครองชีพ จะต้องเป็นไปตามการฝึกงานหรือสถาบันที่ให้การสนับสนุน

– ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะต้องรับผิดชอบในการขอวีซ่าที่จำเป็น เพื่อเตรียมการเดินทาง

– ผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุและ (หรือ) ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน และต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั่วโลกที่ถูกต้อง

– ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ 2 เดือนขึ้นไปซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสำนักงาน (ระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน)

– การฝึกงานเป็นแบบเต็มเวลา ผู้ฝึกงานคาดว่าจะทำงานสัปดาห์ละ 5 วันเต็มในหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้การดูแลของพนักงานที่มีประสบการณ์

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ UNICRI

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามวันปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์และรายละเอียดการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ