University of Hyogo แจกทุนเรียน Global Business Course ระดับป.ตรี ที่ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ (University of Hyogo) ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนต่างชาติภายใต้โครงการ “School of Economics and Management Global Business Course for International Students”

มหาวิทยาลัยเฮียวโกะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งมานานกว่า 90 ปี เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 6 คณะ ระดับปริญญาโท 14 คณะ นอกจากนี้ยังมีสถาบันในเครืออีก 4 สถาบัน รวมทั้งยังมีโรงเรียนมัธยมตอนต้น และตอนปลายอยู่ในสังกัดอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับทุนดังต่อไปนี้โดยแจ้งความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย

-ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 100% หรือ 50% (นักศึกษาต่างชาติจำนวน 50% จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน)

-ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ

-ทุนจากองค์กรเอกชน หรือรัฐบาล

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Economics)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนไทย ในสังกัดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-เป็นผู้มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการในมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-ใบสมัคร โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://www.u-hyogo.ac.jp/english/index.html

-ใบรับรองวุฒิการศึกษา

-หลักฐานการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(TOEFL iBT)

-หนังสืออ้างอิงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ สนผ.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สพฐ.เพื่อรวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยฮียวโกะ พิจารณาเกี่ยวกับทุน และการศึกษาต่อในลำดับต่อไป

 

ปิดรับสมัคร:

เดือนธันวาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ