สมัครเลย! ทุน UWC 2563 สำหรับน้องๆ มัธยมปลาย ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

คณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) มีทุนศึกษาต่อที่ต่างประเทศสำหรับน้องๆ มัธยมปลายถึง 10 กว่าประเทศด้วยกัน!

ทุนดังกล่าวคือทุน UWC สำหรับปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร

– ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2545 – 1 กันยายน 2547 เท่านั้น

– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

มูลค่าทุนการศึกษา

หน่วยที่ 1: UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์

หน่วยที่ 2: Robert Bosch UWC เมือง Freiburg imBreisgau ประเทศเยอรมนี

หน่วยที่ 3: UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

หน่วยที่ 4: UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

หน่วยที่ 5 และ 6: UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 7: UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร

หน่วยที่ 8: UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์

หน่วยที่ 9: Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยที่ 10: Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 11: UWC ISAK Japan ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยที่ 12: UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา

หน่วยที่ 13: UWC Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

หน่วยที่ 14: UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

 

เงื่อนไขการเข้าศึกษาและรับทุน:

– ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้โดยวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ ส่วนหนึ่ง และอาจจะได้รับจากคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีข้อผูกพันในการรับทุน สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะกลับมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปีการศึกษาที่จบนั้นไม่ทัน จะต้องรอสอบในปีการศึกษาถัดไป

– ในกรณีที่มีทุนหรือโควตาจากวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ เพิ่มเติมภายหลัง คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนหรือโควตานั้น ๆ

– ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์การเสนอชื่อเข้าศึกษาในหน่วยใด คณะกรรมการระดับชาติ ขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยอาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกใน ลำดับถัดไปและได้สมัคร ในหน่วยนั้นไว้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษาแทน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ 

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF ได้ ที่นี่

ทั้งนี้ ทั้ง 2 ช่องทางต้องเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนด ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง

 

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

(วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)

 

ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เอกสารที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

 

หมดเขตรับสมัคร:

6 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.uwc

Facebook @UWCThailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ