ทุนให้น้องๆ ม.1/ม.4/ปวช.1 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ศึกษาต่อจนจบ ป.ตรี

เพื่อสร้างเยาวชนให้ได้รับโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทาง “มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา” จึงได้จัดมอบโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้น

โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564 จะมอบให้กับนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 ให้จนจบระดับปริญญาตรี รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนให้เปล่าจนจบปริญญาตรี ไม่ต้องชดใช้คืนทุนให้แก่มูลนิธิ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 ที่ต้องการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1

– ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก

– มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

– ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

– หนังสือนำส่งจากโรงเรียนที่กำลังศึกษา

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด

– รูปถ่ายสภาพที่อยู่อาศัย และบุคคลในครอบครัว

– เรียงความเหตุผลในการขอรับทุนการศึกษา 1 หน้ากระดาษเอสี่

– แบบรับรองข้อมูลการขอรับทุนการศึกษา จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง, จากผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองระบุ “สมัครขอรับทุนการศึกษา” ถึงที่อยู่ดังด้านล่างนี้

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

vichaisrivaddhanaprabha

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ