ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด…อย่างไรให้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัล + โล่เกียรติยศ!!

มีการประกวดดีๆ มาฝากอีกแล้วจ้า ถึงแม้ว่าคราวนี้เงินรางวัลจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ระดับหลักเเสน เเต่เวทีการประกวดนี้ก็เป็นช่องทางในเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านไอเดียที่สร้างสรรค์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด…อย่างไรให้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

– ประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

– ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงานต่อคนหรือทีม

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด:

– เนื้อหาในการนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “ติด…อย่างไรให้สร้างสรรค์” โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการติดและใช้แนวทาง “พฤติกรรมศาสตร์” อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอไว้ดังนี้

– พฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดีย

– พฤติกรรมการติดเกม

– พฤติกรรมการติดช้อปปิ้ง

– พฤติกรรมการติดศิลปิน / ดารา / นักร้อง

– พฤติกรรมการติดการกิน / การรับประทาน

– ตอนท้ายของคลิปวิดีโอ (End Credit) ต้องมีตราสัญลักษณ์ของเจ้าภาพจัดการประกวด ได้แก่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 1080 หรือดีกว่า

– ไม่จำกัดรูปแบบเทคนิคการจัดทำและการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน

– ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

– ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

– วันประกาศผลการประกวด วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน):

– เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 50 คะแนน

– ผลงานน่าสนใจ โดดเด่น และมีความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

– มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 20 คะแนน

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลการประกวดมีจำนวน 4 รางวัล ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

– รางวัล Popular Vote จานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณวาสนา วงษ์เพชร โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17600 หรือ 086-6071458

– คุณพิจิตรา ธรรมสถิตย์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17614 หรือ 081-0317393

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ