สำนักวัฒนธรรมฯ รับสมัครสอบอาสาสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติราชการในกิจกรรมด้านดนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 60 อัตรา

จึงได้ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Orchestra) มีรายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

อาสาสมัครตำแหน่งนักดนตรี จำนวน 60 อัตรา ดังนี้

– ไวโอลิน 20 อัตรา

– วิโอลา 8 อัตรา

– เชลโล 6 อัตรา

– ดับเบิลเบส 4 อัตรา

– ฟลูท 2 อัตรา

– โอโบ 2 อัตรา

– คลาริเน็ต 2 อัตรา

– บาสซูน 2 อัตรา

– เฟรนช์ฮอร์น 4 อัตรา

– ทรัมเป็ต 2 อัตรา

– ทรอมโบน 3 อัตรา

– ทูบา 1 อัตรา

– ทิมพานี 1 อัตรา

– เพอร์คัสชัน 3 อัตรา

 

อัตราค่าจ้าง:

วันละ 360 บาท

 

เวลาปฏิบัติงาน:

ปฏิบัติงานทุกวันทำการปกติ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 10.30 – 20.30 น. ระยะเวลาดำเนินการจ้างนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครดนตรี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ:

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

– เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

– ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกพักงานจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น

– ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะกระทำความผิดวินัยจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

– ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

– ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– มีคุณวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

– มีความสามารถการบรรเลงดนตรี

– มีบุคลิกภาพที่ดี

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ:

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 17 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0287 ระหว่างวันที่ 11 – 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร:

– ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน (จนถึงวันรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

– ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

– ทะเบียนทหาร หรือใบกองหนุน (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

– หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เคยเป็นโรคที่ต้องกำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

***หากผู้สมัครสอบไม่นำเอกสารตามข้อ 4.6 มายื่นในวันสมัคร ให้ยื่นเพิ่มเติมได้หลังการประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันปฏิบัติงานวันแรก หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครดนตรีสละสิทธิ์

 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและวิธีสอบ:

จะพิจารณาผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้

– บรรเลงเพลงเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีที่สมัครสอบ โดยเตรียมบทเพลงมาเอง 1 เพลง

– ผู้สมัครสอบเลือกบรรเลงเพลงที่กำหนดให้สำหรับเครื่องดนตรีที่สมัครสอบ 1 เพลง โดยขอรับโน้ตเพลงในวันที่สมัครสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

เกณฑ์การตัดสิน:

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

 

สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์:

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สอบกลุ่มเครื่องสาย

– เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

– เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สอบกลุ่มเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องกระทบ

– เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

– เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องซ้อมดนตรีสากล ชั้น 1 อาคารสำนักการระบายน้ำ กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

 

หมดเขตรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ