กรมการสัตว์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา เริ่ม 6 – 10 ม.ค. 63

มาแล้ว! ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานในกรมการสัตว์ทหารบก ใครรองานนี้อยู่เตรียมตัวให้พร้อม!!

เนื่องด้วยกรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 อัตรา ในตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ:

ผู้บังคับสุนัข จำนวน 50 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

– เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

– เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

– มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ชึ่งออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร)

– มีขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 – 24.9) ทั้งนี้ หากสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ + – 2 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน

– ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

– ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

– ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมลทินมัวหมอง

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

– ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

– ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลัง

– งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่เปิดสอบ

– งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก

– สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

– มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง

– ไม่รังเกียจสุนัข

 

การรับสมัครสอบ:

รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. ณ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ