กรมอาเซียน รับสมัคร ‘พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน’

กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่ง พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

ตําแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง:

– พนักงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จํานวน ๑ อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ไม่จํากัดสาขา) อัตราค่าจ้าง 15,000 – 17,000 บาท ต่อเดือน

– ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 – วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (จะมีการต่อสัญญาจ้างรายปี โดยจะพิจารณาการจ้างตามปีงบประมาณ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการใช้ Social Media ทักษะในการออกแบบ Info Graphic

– มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมากและภาษาอังกฤษในระดับดี

– สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

– รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียน

– สรุปข้อมูลเพื่อจัดทํา Info Graphic ในกรอบอาเซียน

– สนับสนุนงานด้านอํานวยการและสารัตถะในภารกิจประชุมในกรอบอาเซียน

– ประสานงานการดําเนินโครงการในกรอบอาเซียน

– ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและทํารายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุมของกรมอาเซียน โดยสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

– สนับสนุนงานบริหารจัดการของกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน

ทั้งนี้ พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ของกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร:

– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

– สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสําเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสําหรับผู้สมัครสอบเพศชาย) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of records) ที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุได้ว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกําหนด จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

– ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม อาทิ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย และโรคอื่นๆ ตามกฎ ก.พ. กําหนด

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย

 

การรับสมัครและเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ:

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่โทรสารหมายเลข 0 2643 5214 หรือ E-mail: aseanthailand_scdivamfa.mail.go.th

 

หมดเขตรับสมัคร:

8 มกราคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ในช่วงวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) ที่กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2203 5000 ต่อ 15385 หรือเว็บไซต์กรมอาเซียนที่ www.mfa.go.th/asean

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ