เปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้ “Critical Thinking for Business” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ

กลับมาพบกับคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจกันอีกครั้ง!! ในรอบนี้เป็นคิวของคอร์ส  “Critical Thinking for Business” สอนโดยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

รายวิชา Critical Thinking for Business จะเป็นการศึกษาเรื่องกระบวนการคิด ตั้งแต่เรื่องกรอบความคิดเดิม (Paradigm) วิธีการตั้งคำถามแบบ Socratic Method และการคิดก่อนคิด (Thinking about Thinking) เพื่อคลายกรอบความคิดเดิม รวมถึงจะมีการนำเสนอเครื่องมือเพิ่มเติมในการฝึกคิด และกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบแนวคิด และเทคนิค รวมถึงวิธีการคิดแบบ Critical Thinking

2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดอย่างละเอียด และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวัน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 4,000 คน (ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562

สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ