ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน ชิงเงินรางวัล + ทุนสนับสนุน + ป้ายเชิดชูเกียรติ

โอกาสที่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา จากทุกสถาบันจะได้มาโชว์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ พร้อมลุ้นเงินรางวัลจากองค์กรใหญ่ระดับประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน “โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2” ชิงเงินรางวัล ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงาน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติ

 

 

ขอบเขตการประกวดผลงาน​​​​:

​​​​​​​ระดับโ​ครงงานสร้างสร​รค์

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อจัดทำ “โครงงาน” ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา

– มีการต่อยอดไปสู่การสร้างประสบการณ์โดยประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษามีพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว

– โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ​​​​กิจกรรมการเรียนรู้​ ​หมายถึง การคิดค้นและนำเสนอวิธีการ หรือกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ ทางการเงิน เช่น การจัดทำกิจกรรม สื่อ และ/หรือเกม ร่วมกับการให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การทดลองทำธุรกิจจำลอง การจัดกิจกรรมชมรม และการรณรงค์ต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมาย

– โดยมีการสอดแทรกความรู้และการฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้เหมาะกับความสนใจ และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นำความรู้ทางการเงินไปปฏิบัติจนกลายเป็นพฤติกรรม ทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงสามารถขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอื่นๆ ต่อไปได้

– สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การสร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชันช่วยวางแผนและบริหารจัดการเงิน ในชีวิตประจำวัน บอร์ดเกมที่กรอกข้อมูลและประเมินผลออนไลน์ กระปุกออมสินอัตโนมัติ ซึ่งได้มี การนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินผล และนำไปปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอื่นๆ ต่อไป ​​​

​​​​​​​
ระดับสถานศึกษาต้นแบบ

– เปิดรับสมัครสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินโครงการ Fin. ดี We can do!!! ในปี 2561

– โดยนำผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเป็นแกนหลักในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินไปยังสถาบันอาชีวศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เกิดการตื่นตัว เปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ดีแก่นักศึกษา โดยมีผู้จัดทำผลงานเป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือแม่ข่าย

 

กำหนดการ

– เปิดรับสมัคร 16 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

ภาคเหนือ

– คุณไพโรจน์ เงาวิจิตร

– หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-1094

– อีเมล: FinProject-N@bot.or.th

 

ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก)

– คุณนิตินารถ สารพัตร

– หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-6760

– อีเมล: FinProject-C@bot.or.th

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– คุณวันนา กลางหนองแสง

– หมายเลขโทรศัพท์ 0-4391-3583

– อีเมล:FinProject-NE@bot.or.th

 

ภาคใต้

– คุณหทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์

– หมายเลขโทรศัพท์ 0-7427-2000 ต่อ 4513

– อีเมล:FinProject-S@bot.or.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ