ทุนเพชรราชพฤกษ์ ศึกษาต่อป.ตรีคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ กับโครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์ (ทุนให้เปล่า) จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชําระค่าใช้จ่ายเมื่อได้ทุน เป็นค่าแรกเข้า 139,000 บาท จํานวนการรับ 60 ทุน สําหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร จำนวน 60 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผู้สําเร็จจากโรงเรียนหรือหลักสูตรนานาชาติต้องสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป – นักเรียน ม.6 สายสามัญ GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 และเกรดเฉลี่ยรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด – นักเรียนสอบเทียบ GED ต้องผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

– ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

– ผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

– สําเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ใบ

– สําเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ใบ

– สําเนาใบทรานสคริป จำนวน 3 ใบ

– สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ใบ

**เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ทุกใบ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง https://www.western-admission.com หรือ แอพพลิเคชั่น LINE : @western2021 สอบถามเพิ่มเติม 085-820-8833 LINE ID : 0858208833

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– western-admission

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ