รับสมัคร “ครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp” ใครอยากเป็นครูอาสา ห้ามพลาด!!

ขบวนการโลกแสนสวยภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา ได้ก่อตั้ง “โครงการครูถุงนอน สอนหนังสือ” เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล และลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยของเด็กประถมศึกษา

ผ่านทางกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมออกแบบแผนการสอนครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะด้านอื่นๆและทำหน้าที่เป็นครูถุงนอน เพื่อผลักดันให้เด็กๆ ในพื้นที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

ล่าสุดก็ได้เปิดรับสมัคร “ครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp 2018” หัวข้อ ภาษาอังกฤษ (รับ 30 คนเท่านั้น) โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 11 -15 ธันวาคม 61 ณ โรงเรียนบ้านหนองอาสา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีโรงเรียนวังหิน และโรงเรียนบ้านพุต่อเข้าร่วม

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

สิ่งสำคัญผู้สมัครต้องทำความเข้าใจข้อมูลโครงการตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานกิจกรรม แผนงานสอน ระเบียบต่างๆของการเป็นครูถุงนอน เพื่อเป็นการทบทวนตนเองให้แน่ใจก่อนการสมัคร ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1. ผู้สนใจสมัครดูรายละเอียดคุณสมบัติ หน้าที่ บทความความรับผิดชอบ แผนการดำเนินงานได้ที่นี่ รายละเอียดโครงการ เมื่อผู้สมัครได้ทำความเข้าใจกับรายละเอียดโครงการ บทบาทหน้าที่ และยังมีเจตนารมณ์ในการเป็นครถุงนอน ให้ท่านศึกษารายละเอียดแผนงานสอนได้ที่ข้อ 2

2. ร่างแผนงานสอน English Communication & Life Motivation และข้อมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียน ร่างแผนการสอน Winter Camp 2018 English Communication & Life Motivationเมื่อผู้สมัครได้ศึกษาทั้งรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งร่างแผนการสอนแล้ว ยังมีเจตตนารมณ์ในการเป็นครูถุงนอน ขอให้ท่านเข้าสู่ข้อที่ 3 กรอกใบสมัคร

3. ผู้สนใจสมัครโครงการดังกล่าวสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร

 

หมายเหตุ ครูถุงนอนที่ได้ผ่านค่ายมาแล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อ – นามสกุล และชื่อเล่น

2.ส่งไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือ passport

3. VDO ตอบคำถาม “อะไรคือแรงผลักดันหรือปัจจัยที่สนับสนุนในชีวิตของคุณ”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ