ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์สำหรับเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ ประจำปี 2563

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ เป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งตามที่กำหนดได้แก่เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย

ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อันได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธ์รัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับเรียนต่อต่างประเทศจำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ (ในประเทศที่กำหนด)

– เศรษฐศาสตร์

– การเงิน

– บัญชี

– คอมพิวเตอร์

– คณิตศาสตร์

– กฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar2.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ