ข่าวดี!! โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ปี 62 เปิดรับสมัครแล้ว

รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการจัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลง Working Holiday Scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราว

ในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ปีละ 100 คน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2.มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูต
นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย)

3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)

4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

7. มีความประพฤติและสุขภาพดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)

2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครออนไลน์

3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2* ปี หรือ

2) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี (Post-secondary qualification of 2 year full – time study) จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

3) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ

4) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

8. หลักฐานทางการเงิน ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร

9. แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ภายหลังจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์)

11. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

*ผลทดสอบทางภาษาต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครออนไลน์และต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร

หมายเหตุ

1. ให้นำหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับมายื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ (ยกเว้นทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง หากไม่สามารถยื่นฉบับจริง อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. เอกสารหลักฐานการขอวีซ่าอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immigration.govt.nz หรือ http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/thailandwhs.htm

 

วิธีการสมัคร:

อ่านวิธีการสมัครโดยละเอียดได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dcy.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ