ม.เวสเทิร์นแจก “ทุน 10 ปี คณะทันตแพทย์ WTU” 30 ทุน ให้ม.ปลายเรียนต่อทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตทันตแพทย์ในระดับปริญญาตรี ในวาระ ครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี 2562

โดยใช้ชื่อว่า “ทุน 10 ปี คณะทันตแพทย์ WTU” ทุนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน น้องๆ ม.ปลายคนไหนอยากเรียนต่อทันตแพทย์ ห้ามพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้เด็ดขาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 1,200,000 ตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด (ทุนรวมทั้งสิ้น 30 ทุน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

4. มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะแก่การเป็นนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

5. ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาทุนของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 3 ฉบับ ได้แก่

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว

2. ใบสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3. แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอรับทุนการศึกษา

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาวุฒิการศึกษา

7. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและรับรองความประพฤติออกโดยโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

8. สำเนาเกียรติบัตร,ภาพถ่ายขณะเข้าร่วมกิจกรรมหรือรางวัล (ถ้ามี)

9. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ และสมัครทุน โทร. 095 260 7106,085 820 8833

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทุน 10 ปี คณะทันตแพทย์ WTU หรือติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  097-949-9161  https://line.me/ti/p/QY7bAU-qge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ