ข่าวดี!! แจกทุนเรียนต่อโท ที่ประเทศจีน ภายใต้โครงการ “YES China-Master Program”

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้ โครงการ YES-CHINA-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ ประเทศจีน

โดยมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 3 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (1+1)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนและถูกต้อง

-มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน

-มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสถาบันต้นสังกัดเพื่อให้พิจารณาเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. โปรดพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าวจำนวน 1 คนเท่านั้น

2. โปรดให้ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการสมัครขอรับทุนฯ
ได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements (Thai) พร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org

3. โปรดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร (ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

-สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

-สถานศึกษาต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

inter.mua.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ