ประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ชิงทุนการศึกษากว่า 2 แสนบาท

ในช่วงที่คนทุกเพศ ทุกวัย ในประเทศของเรากำลังให้ความสนใจกับการเมืองอย่างเข้มข้น จึงเป็นโอกาสดีที่เยาวชนไทยจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอย่างสรรค์ พร้อมลุ้นรับรางวัลเป็นทุนการศึกษา!!

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 210,000 บาท พร้มโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน:

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ระดับการประกวด:

แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น โดยแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งได้เพียงระดับชั้นละ 1 ทีม

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

รายละเอียดการประกวด:

– ผลงานคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยการนำเสนอเนื้อหาต้องใช้กระบวนการขั้นตอน หลักการเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อยมาปรับใช้ในการหาข้อยุติในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เหตุผลในการอภิปรายโน้มน้าวเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

– สมาชิกทุกคนในทีมต้องทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาให้ครบถ้วน ส่งมาพร้อมใบสมัครและคลิปวิดีโอ

– ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียด FullHD (ขนาด 1920x1080Pixels) เป็นไฟล์ประเภท .mp4 เท่านั้น

– สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ “สภาจำลอง” youth.senate.go.th และศึกษาข้อมูลการประชุมวุฒิสภาได้ทางเว็บไซต์ “วุฒิสภา” www.senate.go.th

– เกณฑ์การพิจารณาและการให้คะแนน ให้ยึดถือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” เป็นที่สิ้นสุด

– เกณฑ์การพิจารณารางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) คณะกรรมการฯ เป็นผู้เผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดผ่านช่อง YouTube Channel “Senate Roleplay” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผลงานที่มียอดเข้าชม (View) สูงสุดจะได้รับรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) โดยคณะกรรมการฯ จะนับยอดเข้าชม(View)สุดท้าย วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สามารถนำออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนำไปใช้ในการดำเนินการใดๆ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือขออนุญาตกับเจ้าของผลงาน

– ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขันหรือประกวดเวทีใดหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน

– ผลงานต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น หากปรากฏภายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอตัดสิทธิการประกวด และเรียกคืนรางวัล

– รูปแบบการนำเสนอ การใช้ภาษา เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ และต้องไม่มีเนื้อหาที่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม

 

กำหนดระยะเวลา:

– วันหมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562

– วันประกาศผล ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

– รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– รางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ
โทร. 0 2831 5888 , 0 2831 9115

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ