ทุนการศึกษาป.ตรี-เอก มหาวิทยาลัยชินวัตร ?

มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เปิดโลกการศึกษายุคใหม่แบบนักคิด เน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้าน Technology และ Management? เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้มีการเรียนดี เพื่อรับทุนค่าหน่วยกิตเรียนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ตลอดทั้งปี

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (BBA)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (BSCS)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (BSMT)
4. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะวิทยาศาสตร์ (BALA)

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล (MEd (TEIL))
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MSM)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (MSMT)

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (PhD in Technology)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (PhD in Management)

รายละเอียดทุน
ระดับปริญญาตรี
1. ทุน 100% ของค่าหน่วยกิต
– เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
– ผลการจัดลำดับที่ (Ranking) ได้ Top 20% ของแผนการเรียน
– ผลการจัดลำดับที่ (Ranking) ได้ Top 10% ของแผนการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

2. ทุน 75% ของค่าหน่วยกิต
– ผลการจัดลำดับที่ (Ranking) ได้ Top 25% (?2)? ของแผนการเรียน
– ผลการจัดลำดับที่ (Ranking) ได้ Top 10% ของแผนการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ

3. ทุน 50% ของค่าหน่วยกิต
– ผลการจัดลำดับที่ (Ranking) ได้ Top 50% (?5)? ของแผนการเรียน

4. ทุน 25% ของค่าหน่วยกิต
– ผลการจัดลำดับที่ (Ranking) ได้ Top 50% ของแผนการเรียน

ระดับปริญญาโท
1. ทุน 100% ของค่าหน่วยกิต สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนในกลุ่ม TOP 10% ของสาขาวิชา
2. ทุน 75% ของค่าหน่วยกิต สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนในกลุ่ม TOP 20% ของสาขาวิชา
3. ทุน 50% ของค่าหน่วยกิต สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนในกลุ่ม TOP 40% ของสาขาวิชาหรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ทุน 25% ของค่าหน่วยกิต สำหรับผู้ทีมีผลการเรียนในกลุ่ม TOP 50% ของสาขาวิชา หรือผู้มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เลือกเรียน
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ และยกเว้นพิเศษเฉพาะหลักสูตรนานาชาติบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาค้นคว้าอิสระได้ (Non-thesis) โดยให้ทุนตั้งแต่ 25%-50%

ระดับปริญญาเอก
1. ทุน 50% ของค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียน (เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก) โดยต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา
2. ทุน 100% ของค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียน(ภาคการศึกษาถัดไปหลังจากผ่านการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี,ปริญญาโท
3.มีความสามารถที่จะศึกษาต่อจนจบได้

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร โทรศัพท์ 0-2599-0000 กด 2? โทรสาร 0-2599-3351 อีเมล์ am@siu.ac.th? หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.siu.ac.th

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ