ทุนหลักสูตรระบาดวิทยา ป.โท-เอก

สำนัก งานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.)เปิดรับ สมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับหลักสูตรระบาดวิทยาโดย ผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษาควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็น ระบบระหว่างการศึกษาและต่อเนื่องไปถึงการจัดการการทำงานเมื่อจบการศึกษาไป แล้ว จึงจัดให้มีโครงการทุนการศึกษาพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาระบาดวิทยาด้านสุรา ยาสูบและสารเสพติด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 จำนวนไม่เกิน 5 ทุน

เงื่อนไขทุน
– ยกเว้นค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระบาดวิทยาเป็นเวลา 2 ปีสำหรับหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต และไม่เกิน 4 ปี สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทุนสนับสนุนการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์
ยังชีพในระดับที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่ไม่มีต้นสังกัด และมีความจำเป็นทางการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพ
2. ต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาที่ยอมรับในระดับสากล เช่น PSU-GET TOEFL CU-TEP ฯลฯ
3. อายุไม่เกิน 35 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1.จบหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่ได้ผลดี
2.ต้องมีประวัติด้านการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งหากเกี่ยวข้องกับทางด้านสุรา ยาสูบ และสารเสพติด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับสากล เช่น PSU-GET TOEFL CU-TEP
4.อายุไม่เกิน 40 ปี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ชั้น 6 อาคารบริหาร หน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 07-442-9754, 07-445-1165-6
FAX: 07-421-2900

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ