พามารู้จักการสอบอักษรย่อต่างๆ ที่จำเป็นในการเรียนต่อต่างประเทศ!!!

 

เชื่อได้เลยล่ะว่าในการไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น สิ่งที่เพื่อนๆ หลายๆ คนไม่ค่อยชอบใจและเกรงกันอยู่หน่อยๆ นั่นก็คือการทดสอบพวกอักษรย่อต่างๆ นั่นเอง

 

วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็ขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับการทดสอบเหล่านี้กัน รับรองว่าจะเป้นประดยชน์ต่อเพื่อนๆ อย่างแน่นอนเลยจ้า

 

ExamAnswerSheet2977380Small

ATAS

The National Board of Dental Examination (NBDE) คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้านทันตกรรมในประเทศอเมริกา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบ multiple choice ประมาณ 400 ข้อ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา, ทันตกรรม และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลด้านวิชาชีพ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยด้านทันตกรรมในด้านต่างๆ

 

MCAT

The Medical College Admission Test (MCAT) คือแบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อสาขาวิชาการแพทย์ โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ physical sciences, verbal reasoning, biology และ the trial section สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ MCAT ได้ที่ www.aamc.org/students/applying/mcat

 

USMLE

The United States Licensing Examination (USMLE) คือ การสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ สำหรับทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แบบทดสอบจะเน้นการประเมินความสามารถของนักศึกษาแพทย์ว่า พวกเขาจะสามารถนำความรู้ที่เรียนมา ไปประยุกต์ใช้กับการรักษาผู้ป่วยชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหน
กระบวนการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก จะเป็นการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ส่วนที่สอง ตรวจสอบความสามารถของแพทย์ในการโต้ตอบกับผู้ป่วย และส่วนสุดท้ายคือ ประเมินว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาใช้ในการหาสาเหตุ ของโรคและรักษาผู้ป่วยได้หรือไม่”

answer-sheet-with-pencil

LSAT

The Law Schools Admission Test (LSAT) เป็นข้อสอบมาตรฐานใช้เวลาสอบครึ่งวัน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียน Law Schools ที่อเมริกาและแคนนาดา โดยมีสนามสอบอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วโลก แบบทดสอบนี้จะวัดทักษะการอ่าน และการใช้เหตุผลเชิงภาษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ที่ต้องการจะมีอาชีพในกฎหมาย
แบบทดสอบจะเป็น multiple choice ให้เลือกตอบ เพื่อดูว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์และการใช้ตรรกะเพื่ออธิบายเหตุผลมากน้อยแค่ไหน หากสนใจเรียนต่อด้านกฎหมาย สถานศึกษาส่วนใหญ่มักกำหนดไว้ว่าจะต้องยื่นคะแนน LSAT ประมาณช่วงเดือนธันวาคม แต่คุณก็ควรจะเริ่มสอบ LSAT ไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน หรือ เดือนกันยายน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า ”

 

GMAT

The Graduate Management Admission Test (GMAT) คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเรียน Business schools ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่ต้องสอบ GMAT ได้แก่ MBA, บัญชี, การเงิน และการจัดการ
ข้อสอบ GMAT จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก quantative section จะเป็นการวัดว่าผู้สมัครมีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะหรือไม่ ส่วนที่สอง verbal section วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและการทำความเข้าใจ รวมถึงการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ส่วนที่สาม intergrated reasoning section วัดความสามารถในการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์บทความ และเขียนแสดงความคิดเห็น”

 

GRE

The Graduate Records Examinations (GRE’s) คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ข้อสอบ GRE มีเนื้อหาครอบคลุมหลายวิชามาก การสมัครปริญญาโทบางสาขามีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะสอบวิชาที่กำหนดให้ผ่านเสียก่อน
GRE นิยมใช้กันมากในการสอบเข้าหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนประกอบของข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ the verbal section, the quanititve section และ the analytic writing section การทดสอบนี้เริ่มมีขึ้นในปี 1949 จัดการสอบโดย the Educational Testing Service และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา”

04-Busy-Exam-Hand-1

SAT

SAT คือ การทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา เนื้อหาข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ The critical reading section ทดสอบด้านการอ่านและตอบคำถาม เพื่อวัดความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์, Mathematical วัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ Creative writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์

 

PCAT

Pharmacy College Admission Test (PCAT) คือ แบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ PCAT เน้นวัดความรู้เชิงบูรณาการใน 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษา, ความรู้ด้านชีววิทยา, การอ่านจับใจความ, ความสามารถด้านการคำนวณ, ความรู้ด้านเคมี และการเขียนเรียงความ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ วิทยาศาสตร์ หรือประเด็นการเมือง

 

CGFNS

Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) คือ การทดสอบสำหรับพยาบาลที่ต้องการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบนี้ได้ ผู้ที่สนใจอยากประกอบวิชาชีพพยาบาล จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเสียก่อน

 

NBDE

The National Board of Dental Examination (NBDE) คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้านทันตกรรมในประเทศอเมริกา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบ multiple choice ประมาณ 400 ข้อ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา, ทันตกรรม และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลด้านวิชาชีพ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยด้านทันตกรรมในด้านต่างๆ

 

exam-highlighter

ACT

American College Testing Assessment (ACT) คือ แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับการสมัครเรียนปริญญาตรี ในประเทศอเมริกา มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะต้องการผลสอบ SAT บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการผลสอบ ACT การสอบจะแบ่งออกเป็น 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

 

CAE

The Cambridge Advanced Exam (CAE) คือ แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับศึกษาต่อในชั้นเรียนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ CAE ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 5 ชุด ได้แก่ Reading, Writing, Grammar and Vocabulary, Learning และ Speaking แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจาก 13,000 มหาวิทยาลัย รวมถึงนายจ้างและรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก

 

PTE

Pearson Test of English (PTE) คือ แบบทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก อย่างเช่น ออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ

ข้อสอบ PTE จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Written และ Spoken ผู้ผ่านการทดสอบนี้จะได้รับการยอมรับว่ามีทักษะด้านการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน อยู่ในระดับที่ใช้การได้

 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ที่อยากไปเรียนต่างประเทศกันนะจ๊ะ ซึ่งทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากทาง Hotcourse.in.th ด้วยนะจ๊ะ ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ