ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รวม 138 ทุน

สกอ. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดของ สกอ. ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ/ขาดแคลน

เพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) รวมทั้งสิ้นจำนวน 138 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) รวมทั้งสิ้นจำนวน 138 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับผู้ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ และขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผนการเรียนในหลักสูตรปกติแล้วเท่านั้น ยกเว้นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือเทียบโอน (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย และสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (สำเร็จการศึกษาปี 2558 หรือเดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นมา)

4. เป็นผู้ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ และขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผนการเรียนในหลักสูตรปกติแล้วเท่านั้น ยกเว้นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือเทียบโอน (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่ต่ำกว่า 2.00

6. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

7. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาก่อน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สมัครแจ้งความจำนง และขอใบสมัครจากสถาบันอุมศึกษาที่ศึกษาอยู่ หรือสั่งพิมพ์ใบสมัครจาก www.mua.go.th (หัวข้อทุนการศึกษา:ทุนพัฒนาอาจารย์)

2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนิสิต นักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กำกับไว้หลังรูปด้วยหมึก และแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน

3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนามในหนังสือรับรงของสถาบันการศึกษาตามแบบที่กำหนดไว้ในใบสมัคร

4. ยื่นใบสมัครต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ เพื่อให้สถาบันคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควรได้รับทุนในเบื้องต้น

 

ปิดรับสมัคร:

16 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ