15 ทักษะการทำงานแห่งอนาคต ในโลกที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะมีบทบาทมากขึ้น

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงต้องวิวัฒนาการและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่กำลังจะผ่านไป

แน่นอนว่าเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับตลาดแรงงานโลก จากผลการสำรวจเผยว่า หลายคนต่างกังวลว่างานของตัวเองอาจจะถูกแทนที่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำมาซึ่งการว่างงาน และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดงานในอนาคต

 

 

1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

3. ความคิดสร้างสรรค์

4. ทักษะการบริหารจัดการคน

 

 

5. ทักษะการประสานงานกับผู้อื่น

6. ความฉลาดทางอารมณ์

7. ทักษะการประเมิน และการตัดสินใจ

 

 

8. ทักษะในการให้บริการ

9. ทักษะการเจรจาต่อรอง

10. ความสามารถในการยืดหยุ่นทางความคิด

 

 

11. ความสามารถในการปรับตัว

12. การริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการ

13. ความฉลาดทางสังคม

 

 

14. การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่

15. ความสามารถในการทำงานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน

 

 

ทักษะเหล่านี้ล้วนสำคัญอย่างยิ่งในการตลาดงานแห่งอนาคต ในโลกที่ AI กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์เราก็ยิ่งต้องปรับตัว และพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าเดิม

 

ที่มา: careeraddict

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ