น้องๆ ระดับมหา’ลัยห้ามพลาด!! ทุน Global UGRAD แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับอุดมศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความเป็นผู้นำ เข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการ Global Undergraduate Exchange Program

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าที่พัก อาหาร ค่าธรรมเนียมการเรียนที่สหรัฐฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

-นักศึกษานอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

-มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ หรือทำกิจกรรมเพื่อชุมชม หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกหลักสูตร

-ไม่เคย หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทาง หรือรับทุนไปต่างประเทศ

-ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการคัดเลือก

-สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ผ่าน Skype ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ พร้อมเซ็นลายมือชื่อรับรองในหน้าสุดท้าย รวมทั้งหน้าที่เป็น Essay ทั้ง 2 ข้อ

-ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

-จดหมายรับรองภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ

-สำเนาพาสสปอร์ต (ถ้ามี) หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนแทน

-สำเนาแสดงผลคะแนน TOEFL IELTS (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองทุกสำเนา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนำการกรอกใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่ www.fulbrightthai.org และกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมอัพโหลดเอกสารสำคัญข้างต้นโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ได้ที่ https://goo.gl/QZB7Ep

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018 – 1 มกราคม 2019 (เวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ